SOALAN TITAS GAYA KUIS

kuis

MPU 3123 SEPTEMBER 2015

SULIT

Arahan : Jawab SEMUA soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan.

Markah : 40

1. Berikut ialah bukti-bukti pengaruh hegemoni budaya Barat ke atas masyarakat Islam dan Asia, KECUALI

A. kebanjiran filem-filem Barat di pasaran dunia Islam dan Asia.

B. jenama barangan Barat dianggap berkualiti dan menjadi pilihan masyarakat.

C. syarikat-syarikat konglomerat Islam dan Asia banyak melabur di negara Barat.

D. jenama makanan Barat begitu popular dalam kalangan masyarakat Islam dan Asia.

2. Manakah antara berikut BUKAN tahap-tahap penyebaran Islam ke Alam Melayu berdasarkan teori Islam dari Arab?

A. Pertapakan.

B. Penyebaran.

C. Perkahwinan.

D. Persinggahan.

3. Apakah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indo-Arya?

A. Urdu.

B. Tamil.

C. Suryani.

D. Sanskrit.

4. Perbuatan baik akan membawa kesan baik, manakala perbuatan jahat akan membawa padah. Hukum apakah yang menekan prinsip ini?

A. Adat.

B. Kanun.

C. Himsa.

D. Karma.

5. Di manakah terletaknya pusat pertumbuhan Tamadun China?

A. Canton.

B. Sanyang.

C Chong Jiang.

D. Sungai Kuning.

 

6. Berikut ialah ancaman utama yang dihadapi masyarakat Islam dan Asia, KECUALI

A. globalisasi.

B. hegemoni Barat.

C. kebangkitan China.

D. imperialisme baharu.

7. Sistem kekeluargaan masyarakat Hindu di India berteraskan empat peringkat kehidupan utama. Apakah nama peringkat-peringkat tersebut?

A. Porul, karma, moksha dan atman.

B. Dharma, moksha, nirvana dan karma.

C. Ashramadharma, purusartha, dharma dan brahma.

D. Brahmacharya, ghastya, vanaprastha dan sannyasa.

8. Apakah pergunungan yang menjadi sempadan pemisah antara India Utara dengan India Selatan?

A. Visnu.

B. Vindhya.

C. Vanaspati.

D. Hindu Kush.

9. Proses Islamisasi di Alam Melayu berlaku dengan hebat kerana faktor-faktor berikut, KECUALI

A. penaklukan dan perluasan kuasa.

B. peranan pemimpin dan pembesar.

C. perkahwinan dan hubungan diplomatik.

D. keunggulan dan kemurnian ajaran Islam.

10. Antara kepercayaan yang melibatkan alam semesta dalam masyarakat Cina ialah Tian. Apakah yang dimaksudkan dengan Tian?

A. Syurga.

B. Asas benda hidup.

C. Cara atau kelakuan baik/buruk.

D. Dewa tertinggi yang disembah.

11. Manakah antara berikut merupakan cabaran peradaban abad ke-21 Masihi?

I. Kemunculan Barat sebagai kuasa hegemoni.

II. Kuasa Barat melaksanakan dasar pre-emptive war.

III. Perpindahan nilai-nilai hidup masyarakat Barat secara maya.

IV. Konspirasi kuasa Barat untuk melumpuhkan sistem kewangan Islam.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. Semua di atas.

12. Pilih ciri-ciri keistimewaan Tamadun China.

I. Bertahan lama.

II. Pentingkan unifikasi.

III. Berinteraksi dan dinamik.

IV. Pentingkan keharmonian dan moral.

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. Semua di atas

13. Nyatakan kuasa Barat yang pertama datang ke India.

A. Inggeris.

B. Portugal.

C. Perancis.

D. Sepanyol.

14. Manakah bahasa berikut yang terhasil melalui interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun India?

A. Parsi.

B. Urdu.

C. Tamil.

D. Sanskrit.

15. Apakah ajaran yang tidak mempercayai konsep kasih sayang dan belas kasihan?

A. Dao.

B. Taoisme.

C. Legalisme.

D. Konfusiunisme.

16. Masyarakat Islam kurang mendapat manfaat daripada proses globalisasi kerana faktor-faktor berikut, KECUALI

A. kurang daya saing.

B. kurang persediaan.

C. dihalang oleh kuasa Barat.

D. kurang peka terhadap perkembangan semasa.

17. Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah membuktikan tamadun Melayu merupakan teras pembinaan tamadun Malaysia. Apakah ciri-ciri yang terkandung dalam dasar ini?

I. Islam tonggak kebudayaan kebangsaan.

II. Kepelbagaian imej masyarakat Malaysia.

III. Kebudayaan lain tertakluk dalam amalan budaya Malaysia.

IV. Dasar Kebudayaan tertakluk kepada kebudayaan masyarakat asal rantau Melayu.

A. I dan II

B. III dan IV

C. I, III dan IV

D. Semua di atas

18. Apakah masyarakat yang tinggal di India Selatan?

A. Arya.

B. Dravida.

C. Indo-Arya.

D. Indo-muslim.

19. Apakah cabaran paling UTAMA yang dihadapi oleh umat Islam kini?

A. Masalah kesihatan.

B. Masalah perpaduan.

C. Masalah pendidikan.

D. Masalah kemiskinan.

20. Empat penciptaan agung Tamadun China adalah membuat kertas, pencetakan dan bahan letupan. Namakan satu lagi penciptaan agung tamadun China.

A. Kompas.

B. Kapal korek.

C. Kincir angin.

D. Alatan memburu.

21. Mengapakah orang Hindu dan Islam menentang cara Portugis dalam menyebarkan agama Kristian?

A. Mengaburi mata rakyat dengan kemewahan.

B. Menggalakkan perkahwinan dengan wanita tempatan.

C. Membina gereja di setiap kawasan baharu yang ditakluki.

D. Menggunakan kekerasan dengan memaksa penduduk memeluk agama Kristian.

22. Siapakah yang berada dalam kategori ksatria dalam tamadun India?

A. Hamba.

B. Pekerja.

C Pendidik.

D. Bangsawan.

23. Apakah karya yang membincangkan tentang aspek pemikiran falsafah orang Indo-Arya?

A. Samsara.

B. Upanishad.

C. Athavarved.

D. Bhagawadgita.

24. Mengapakah kehidupan beragama sangat penting dalam tamadun manusia?

I. Agama menjadi penawar kehidupan.

II. Agama boleh membentuk pekerti mulia.

III. Agama dapat membentuk pandangan semesta.

IV. Agama memberi kuasa kepada golongan agama atau pendeta.

A. I dan II

B. I, II dan III

C. I, III dan IV

D. II,III dan IV

25. Apakah isu UTAMA yang perlu difokuskan dalam dialog peradaban?

I. Interaksi antara tamadun yang terhad.

II. Mengenal pasti tamadun yang benar dan unggul.

III. Tanggapan yang salah terhadap sesuatu peradaban.

IV. Langkah untuk mengurangkan prasangka antara tamadun.

A. I, II dan III

B. I, III dan IV

C. II, III dan IV

D. Semua di atas

26. Apakah nama laluan yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam ke China pada abad ke-13 Masihi?

A. Laluan Emas.

B. Laluan Kapas.

C. Laluan Sutera.

D. Laluan Pedagang.

27. Apakah matlamat utama yang mendorong seseorang penganut Hindu berusaha mencapai nirvana atau moksha?

A. Melepaskan diri daripada hukum karma.

B. Mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi.

C. Mendapat kedudukan setaraf dengan dewa-dewa.

D. Membebaskan diri daripada dilahirkan semula ke dunia.

28. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam memperkembangkan dialog peradaban?

I. Menganjurkan pelbagai program yang boleh memperkuatkan jati diri etnik dan budaya setiap kaum.

II. Pengenalan subjek Hubungan Etnik dan Tamadun Islam dan Tamadun Asia di Institusi Pengajian Tinggi.

III. Memperbanyak program-program dialog peradaban untuk disiarkan di media elektronik pada waktu puncak.

IV. Menubuhkan Akademik Pengajian Peradaban di Pusat Pengajian Tinggi yang mengkaji dan merumuskan nilai masyarakat Malaysia.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. Semua di atas.

29. Pilih takrifan hegemoni yang PALING TEPAT.

A. Penguasaan Amerika Syarikat ke atas dunia.

B. Penguasaan negara Barat ke atas negara Timur.

C. Pemisahan antara blok Timur dengan blok Barat.

D. Penguasaan sesebuah negara ke atas negara lain.

30. Manakah antara berikut merupakan hasil sumbangan Islam dalam aspek ekonomi di Alam Melayu?

I. Perdagangan yang menggunakan sistem barter.

II. Kemunculan pelabuhan Aceh, Demak dan Melaka.

III. Surat-surat perdagangan antara sultan Melayu dengan para saudagar.

IV. Kegiatan pedagang-pedagang dari negara India, China, Arab dan Eropah.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. Semua di atas

31. Antara berikut, manakah BUKAN kesan feudalisme pra-Islam di Alam Melayu?

A. Mewujudkan status yang sama.

B. Melahirkan budaya yang berlainan.

C. Melahirkan perbezaan undang-undang.

D. Mewujudkan dua kelompok manusia berbeza.

32. Manakah antara berikut merupakan faktor penyumbang kepada kegemilangan Tamadun Melayu Islam pada abad ke-15 M?

I. Ajaran tauhid mempengaruhi kehidupan.

II. Sistem tadbir feudal yang adil dan mutlak.

III. Undang-undang berdasarkan prinsip Islam.

IV. Masyarakat yang berakhlak dan bersatu padu.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

33. Pada 1 Oktober 1949, pengasas Parti Komunis China telah mengumumkan China sebagai Republik Rakyat China. Siapakah beliau?

A. Mao Tzu.

B. Ma Huan.

C. Zho En Lai.

D. Mao Zedong.

34. Jalan Lapis Kebenaran Mulia yang terdapat dalam ajaran agama Buddha mengandungi prinsip-prinsip berikut, KECUALI

A. fikiran yang benar.

B. konsep yang benar.

C. perbuatan yang benar.

D. pandangan yang benar.

35. Pernyataan manakah yang TIDAK BENAR mengenai fenomena globalisasi?

A. Penyebaran maklumat berlaku secara mudah, meluas dan pantas.

B. Negara-negara kecil menghadapi serangan budaya dari negara maju.

C. Rakyat dari mana-mana negara Islam bebas bergerak ke mana-mana sahaja.

D. Berlaku lambakan barangan berteknologi rendah ke negara Dunia Ketiga.

36. Pernyataan di bawah menyokong hegemoni budaya Barat, KECUALI

A. masyarakat Islam dan Asia kini lebih suka berpakaian ala-Barat.

B. bahasa Inggeris dianggap bahasa dunia dan diajar di semua negara Islam dan Asia.

C. terdapat ramai penganut Islam yang tinggal dan bermastautin di negara-negara Barat.

D. mereka yang mengikut budaya Barat dianggap moden sementara yang mengekalkan budaya asal dianggap tradisional.

37. Berikut ialah faktor-faktor kelemahan masyarakat Islam kini, KECUALI

A. ukhuwah Islamiah yang kurang mantap antara negara-negara Islam.

B. majoriti negara Islam adalah miskin dan kurang mempunyai sumber alam.

C. kurang memberi tumpuan kepada aspek pembangunan sains dan teknologi.

D. sumber-sumber ekonomi dunia dikawal oleh kuasa Barat yang mencurigai Islam.

38. Apakah kekangan UTAMA untuk menghidupkan dialog peradaban?

A. Tahap pemikiran dan kefahaman masyarakat berlainan kaum yang jauh berbeza.

B. Dialog peradaban akan membuka ruang kepada sesuatu pihak untuk menguasai pihak lain.

C. Dialog boleh membuka ruang kepada pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan isu-isu sensitif.

D. Sikap segolongan masyarakat yang menganggap dialog sebagai ancaman kepada kepentingan mereka.

39. Pilih pernyataan yang BENAR mengenai implikasi penjajahan Barat terhadap Tamadun Melayu.

I. Pemencilan undang-undang Islam.

II. Pengukuhan sistem pendidikan bersepadu.

III. Berlakunya polarisasi antara kaum dan suku.

IV. Penyebaran ideologi dan politik sekular dalam negara.

A. I, II dan III

B. I, III dan IV

C. II, III dan IV

D. Semua di atas

40. Hukum Kanun Melaka Undang-Undang 99 Perak Undang-Undang Kedah Apakah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas dalam konteks pengaruh Islam di Alam Melayu?

A. Hubungan luar negara.

B. Ekonomi dan perdagangan.

C. Kerajaan dan pemerintahan.

D. Sistem sosial dan kemasyarakatan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s